Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Danych osobowych przez firmę Kapela Cafe oraz zasady funkcjonowania plików cookies ( Polityka Cookies).

I. Definicje:
Administrator Serwisu – MGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001 Dane kontaktowe Administratora Serwisu : internet@maspex.com.pl Administrator Danych Osobowych – Grupa Maspex sp. z o.o sp.k z siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571274, NIP:55126117657 Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Administratora Serwisu oraz programy komputerowe prowadzące komunikację z Użytkownikiem administrowane przez Administratora Serwisu ( chatboty).
Spółka z Grupy Administratora Danych Osobowych- spółka powiązana z Administratorem Danych Osobowych gospodarczo i/lub kapitałowo i/lub personalnie.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z programów komputerowych służących do prowadzenia komunikacji (chatboty) i administrowanych przez Administratora Serwisu.
Kontrahent– osoba fizyczna z którą Administrator Danych Osobowych lub/i Spółka z Grupy Administratora Danych Osobowych współpracuje lub zawarł/a umowę cywilnoprawną.
Osoba Kontaktowa- pracownik Kontrahenta, osoba reprezentująca Kontrahenta i/lub osoba kontaktowa wskazana przez Kontrahenta w celu realizacji współpracy /umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem i/lub Administratorem Danych Osobowych i/lub Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych , jak również osoba przy pomocy której Kontrahent wykonuje lub której powierza wykonanie umowy/ współpracy z Kontrahentem i/lub Administratorem Danych Osobowych i/lub Spółką z Grupy Administratora Danych.

II. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

1.Zasady przetwarzania danych osobowych
Administrator Danych Osobowych może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do komunikacji z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez Użytkowników, uczestnictwa przez Użytkownika w konkursach organizowanych w Serwisie, w celach marketingu bezpośredniego. Administrator Danych Osobowych przetwarza ponadto Dane osobowe Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych w celu współpracy/wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników, Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO. Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Danych osobowych do państw trzecich tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), z zastrzeżeniem Danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku  przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane do dostawców usług informatycznych w USA podlegającym certyfikacji w ramach Privacy Shield, tj. na podstawie art.45 ust.1 RODO. W przypadku gdyby dane osobowe miały zostać przekazane poza EOG w innych celach niż marketing bezpośredni, ich przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika, Kontrahenta oraz Osoby Kontaktowej o tym fakcie. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych
2.Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych oraz okres przetwarzania Danych osobowych
Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
a) w celu identyfikacji Użytkownika, komunikacji z Użytkownikiem oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik w treści zapytania może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Użytkownik komunikujący się za pośrednictwem programów komputerowych typu chatbot ma możliwość skontaktowania się Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych poprzez funkcjonalności dostarczane przez chatbot. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne , jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie. W przypadku gdy Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem programów komputerowych do konwersacji z Użytkownikiem ( chatboty) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres dostępności tego programu do
komunikacji dla Użytkowników. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
b) w celu obsługi reklamacji Użytkownik przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub za
pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie może zgłosić reklamację
dotyczącej Produktu, którego producentem jest Spółka z Grupy Administratora
Danych Osobowych. Wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych
jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane osobowe
przekazane przez Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane będą
przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, okres przedawnienia roszczeń z
reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami Użytkownika.
b) w celach marketingu bezpośredniego Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingu produktów z oferty handlowej Administratora Danych Osobowych (dalej „Produkty”); Aktualny wykaz Produktów znajduje się na stronie internetowej www.automaty.org. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
c) w celu uczestniczenia w konkursach Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w konkursach organizowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane będą w regulaminie danego konkursu akceptowanym każdorazowo przez Użytkownika przed zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie.
d) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy/nawiązaniem współpracy i/lub w celu wykonania umowy/współpracy Administrator Danych Osobowych może otrzymywać dane osobowe Kontrahentów bezpośrednio od Kontrahentów lub od Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych z którą Kontrahent współpracuje i/lub zawarł/a umowę. Administrator Danych Osobowych może otrzymywać dane osobowe Osób Kontaktowych  bezpośrednio od tych osób, od Kontrahenta lub od Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych z którą Kontrahent współpracuje i/lub zawarł/a umowę. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe Kontrahentów/ Osób Kontaktowych: Imię i nazwisko, adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, inny wskazany adres , nr. telefonu, adres email, NIP, PESEL, nr. dowodu osobistego , nr prawa jazdy , nr rejestracyjny pojazdu lub inne niezbędne dane do zawarcia/ realizacji współpracy /umowy. Dane osobowe wskazane powyżej będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do współpracy/wykonania umowy i zgodnie z zasadą adekwatności. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy i/lub podjęcia współpracy. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kontrahentów w celu zawarcia i realizacji umowy tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, a dane osobowe Osób Kontaktowych w celu realizacji współpracy i/lub umowy zawartej z Kontrahentem, w szczególności w celach kontaktowych tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych i/lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych – art. 6 ust.1 lit. f RODO.
Administrator Danych Osobowych przetwarza także dane osobowe Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych w celu i przez okres:
dochodzenia przez Administratora Danych Osobowych i/lub Spółkę z Grupy Administratora Danych Osobowych ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy/ współpracy i/ lub czynów
niedozwolonych a także obroną przed takimi roszczeniami tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora Danych Osobowych i/ lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych będą przetwarzane przez okres trwania współpracy/obowiązywania umowy oraz okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy/ współpracy i/lub czynów niedozwolonych.
prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej tj. w prawnie
uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora Danych Osobowych i/ lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych tj .art. 6 ust.1 lit. f RODO i przez okres wymagany przepisami prawa, które nakładają określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych.
w celu marketingowym tj. przedstawieniu ofert i informacji handlowych dotyczących produktów z oferty Administratora Danych Osobowych tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora Danych Osobowych tj. art. 6 ust.1 lit. f  RODO do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
e) w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz komunikacji z Użytkownikiem, optymalizacji korzystania z Serwisu,
Użytkownika , w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi
marketingowych. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w powyższym celu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienie charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenie Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji
w Serwis np. próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Administrator Danych osobowych realizuje powyższy cel stosując m.in. pliki cookies opisane szczegółowo w Rozdziale II – Polityka cookies.
3.Odbiorcy Danych
Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych Osobowych, Administratorowi Serwisu i jego upoważnionym pracownikom, Spółce z Grupy Administratora Danych Osobowych ,która z uwagi na zakres swojej działalności pozostaje właściwa do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika Serwisu, a w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu marketingu bezpośredniego dodatkowo Spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych będących producentami lub/i dystrybutorami Produktów i ich upoważnionym pracownikom , podmiotom świadczącym usługi , w tym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych systemów informatycznych oraz Serwisu w których dane osobowe Użytkowników,
Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych są przetwarzane, agencjom marketingowym, reklamowym, domom mediowym współpracującym z
Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych lub Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych, Partnerom Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych i/lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych oraz organom państwowym gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczy Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych Dane osobowe Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych mogą być ponadto przekazywane Spółce z Grupy Administratora Danych która współpracuje lub /i zawarła umowę z Kontrahentem , podmiotom świadczącym usługi dla Administratora Danych Osobowych i/ lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz wspierające Administratora Danych Osobowych i/lub Spółkę z Grupy Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy, ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi oraz upoważnienie pracownicy w/w podmiotów. Ponadto w przypadku gdy Użytkownik, Kontrahent, Osoba Kontaktowa za pośrednictwem Serwisu złożył/a reklamację dotyczącą produktów, których producentem są Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych, Dane osobowe Użytkownika/ Kontrahenta będą przekazywane Spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych będących producentami i/lub dystrybutorami reklamowanych produktów i ich upoważnionym pracownikom; spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych do których została zgłoszona reklamacja i ich upoważnionym pracownikom ;ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym oraz organom państwowym gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 

4. Prawa Użytkowników w zakresie Danych osobowych 

1.Użytkownicy Serwisu, Kontrahenci oraz Osoby Kontaktowe mają prawo do: a) dostępu do treści swoich Danych osobowych, b)sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych d)prawo do żądania przeniesienia Danych osobowych. e) prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . f) W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub osoby trzeciej Użytkownik, Kontrahent lub Osoba Kontaktowa może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing produktów z oferty Administratora Danych Osobowych Użytkownik, Kontrahent , Osoba Kontaktowa może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. 2. Powyższe prawa Użytkownicy , Kontrahenci oraz Osoby Kontaktowe mogą zrealizować kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych na adres do korespondencji lub mailowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez: Adres do korespondencji: Grupa Maspex sp. z o.o sp.k ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, e-mail:marketing@maspex.com Osobą kontaktową Administratora Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodmarketing@maspex.com. W przypadku reklamacji Produktów : iodreklamacje@maspex.com. Dla Kontrahentów/ Osób Kontaktowych: iod@maspex.com II. Polityka Cookies Polityka cookies ma zastosowanie do stron internetowych których Administratorem jest Administrator Serwisu. Strony te korzystają z plików cookies. Korzystanie ze stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika oznacza, że pliki cookies umieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia. 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np.unikalny numer). 2. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. 3. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu 4. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych, m.in. Partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. Lista Partnerów wraz z linkami do zasad określających zasady przetwarzania przez nich Danych osobowych znajduje się poniżej w pkt.12 . 5. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. 6. Strony internetowe administrowane przez Administratora Serwisu korzystają z plików cookies w celu: o dostosowywania zawartości i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. rozdzielczości przeglądarki, preferencji językowych, wielkości czcionki); o tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji (np. poprawa elementów strony wynikająca z błędów technicznych serwisu, poprawiania ścieżki Użytkownika, by jak najszybciej otrzymał pożądaną treść); o utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; o prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego), jak też w celu uniknięcia wyświetlania reklam ponad normę jednemu Użytkownikowi; o realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownikom; o wykrywania botów i nadużyć w usługach (np. próby włamań do Serwisu). 7. Z uwagi na czas życia cookies, Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików: o sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); o stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 8. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, Serwis stosuje ich następujące rodzaje: o niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; o służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania o wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; o funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; o reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; o statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 10. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: o zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; o zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; o określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; o blokowania lub usuwania cookies. 11. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach. 12. Wykaz Partnerów Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies stosowanych przez Partnera 1. https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/ 2. https://www.facebook.com/policies/cookies/ 3. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies 4. https://yandex.com/legal/privacy/ 5. https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 6. https://support.google.com/analytics/answer/7667196 7. https://www.cloudflare.com/security-policy/ 8. https://kwit.pl/polityka_prywatnosci 9. http://www.listonic.com/content/pl/polityka-prywatnosci/ III. Zmiana Polityki Prywatności Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 12. Wykaz Partnerów Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych
Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem
do zasad korzystania z plików cookies stosowanych przez Partnera
1. https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
2. https://www.facebook.com/policies/cookies/
3. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
4. https://yandex.com/legal/privacy/
5. https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
6. https://support.google.com/analytics/answer/7667196
7. https://www.cloudflare.com/security-policy/
8. https://kwit.pl/polityka_prywatnosci
9. http://www.listonic.com/content/pl/polityka-prywatnosci/
III. Zmiana Polityki Prywatności
Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby
aktualizowana.